adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


AKTIVITY BOHOSLOVCOV
Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Bohoslovci sa venujú aj práci s birmovancami vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach. Stretávajú sa každú nedeľu o 15:30 v kostole sv. Michala, archanjela (uršulínsky kostol). Najprv pán dekan rozoberá otázky z Katechizmu katolíckej Cirkvi a potom sa animátori venujú svojej skupinke. Od októbra ich pripravujú na prijatie sviatosti birmovania, čo vyvrcholí na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, kedy pristúpia k sviatosti.

Patrík Janó

Schola Cantorum Cassoviensis

Súčasťou každého kňazského seminára by mala byť spevácka schola. Úlohou scholy je rozvíjať chrámovú i liturgickú hudbu. Seminárny zbor tvorí 15 bohoslovcov. Pravidelne sa pripravujeme a prispievame svojimi hlasmi k oslave Boha hlavne na latinských svätých omšiach vo štvrtok, v nedeľu, prikázané sviatky a rôzne slávnosti. Nácvik piesní je podľa počtu podujatí, ale väčšinou je to dvakrát do týždňa. Doprevádza nás hrou na organe Ján Kurimský, bohoslovec 2. ročníka a diriguje František Bujňák, bohoslovec 3. ročníka. Okrem toho sa zúčastňujeme na Ekumenických bohoslužbách. Organizujeme koncerty v Domove sociálnych služieb, kde hlavnou úlohou je vyčariť úsmev na perách týmto ľuďom. Nebránime sa ani iných akcii ako napríklad doprevádzanie na svadbách či prímičných svätých omšiach. Kdekoľvek spievame, na akúkoľvek situáciu sa snažíme osláviť Boha a nie seba. Myslím si, že to je najhlavnejšia úloha všetkých seminárnych schol.

fotky Scholy Cantorum Cassoviensis

Rastislav Gönci

Stretnutia s handicapovanými

Sv. Vincent de Paul nás učí a vyzýva prijímať druhých takých, akí sú a povzbudzuje k vytváraniu ozajstných medziľudských vzťahov. Pobáda nás, aby sme svojou prítomnosťou medzi ľuďmi sprítomňovali Ježiša Krista a jeho lásku k nám.
V duchu tejto myšlienky od svätca, ktorý celý svoj život venoval chorým a chudobným, sa malá skupinka bohoslovcov pravidelne stretáva v budove seminára s ľuďmi s rôznym telesným postihnutím. Naše stretko konané raz do týždňa spočíva vo venovaní sa týmto našim kamarátom a kamarátkam, láskavým prístupom a milým slovom povzbudenia. Každé stretko začíname spoločnou modlitbou. Scenár týchto stretnutí sa pravidelne mení. Rozjímanie a výklad Božieho slova, rôzne témy na želanie našich hostí, nechýba ani film s náboženskou tematikou, diskusia na tému s pozvaným hosťom a rôzne iné možnosti podľa danej situácie. Súčasťou týchto stretnutí je aj desiatok svätého ruženca, ktorý sa spoločne modlíme okrem iného za všetkých chorých na celom svete. Raz do mesiaca pripravujeme pre našich chorých duchovnú obnovu konanú v kaplnke svätého Ondreja v seminárnom kostole na vopred dohodnutú tému. Každé jedno stretko je niečím výnimočné a sme veľmi vďační za každého z nich. Každý z nás sa snaží čo najlepšie sprítomňovať Božiu lásku k týmto ľuďom práve povzbudivým slovom a vytváraním krásnych priateľských vzťahov. Práve takíto ľudia môžu pomôcť každému z nás spoznať viac seba a niekedy na to stačí obyčajný úsmev.

Peter Petro

Hodiny náboženstva s inak obdarovanými

Jednou z mnohých mimoseminárnych aktivít sú aj hodiny náboženstva pre inak obdarovaných. Kto sú však tí inak obdarovaní? Bežne sa stretneme s tým, že takýcho ľudí voláme jednoducho postihnutý. Aj ja som to tak bral, kým som sa im nezačal venovať a tráviť s nimi viac času a je to naozaj oveľa výstižnejšie pomenovanie pre našich kamrátov. Kto má takúto skúsenosť vie o čom hovorím. V mnohom sú nám takýto ľudia vzorom, v detskej jednoduchosti a priamosti. Naše hodiny náboženstva sa konajú každý pondelok o 14:30 hod. v priestoroch teologickej fakulty v Košiciach. Každé stretnutie začíname aj končíme spoločnou modlitbou. Na hodinách sa rozprávame o biblických príbehoch a jednoduchým vysvetľovaním sa im snažíme priblížiť Božie Slovo. Naše hodiny sú obohatené aj spevom a gitarou pri ktorých sa náš duch povznesie ešte k väčšej radosati. Niekedy sa nám podarý vymyslieť aj nejaku tu scénku, ktorá vie taktiež oduševniť naše hodiny. Naozaj musím povedať, že práca s našimi kamarátmi, inak obdarovanými je veľkým požehnaním, pre nás bohoslovcov a veríme, že aj pre nich.

František Petruška


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič